Školenia vykonávame u zákazníka v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.a jej noviel 435/2012, 398/2013, 234/2014, ktorá určuje povinnosť zabezpečiť odbornú spôsobilosť osobám, ktoré obsluhujú zdvíhacie zariadenia skupiny
A: a
B: a, b, c, e, f, h, i